Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Definicje terminów użytych w dalszej treści regulaminu:
   1. Usługodawca – Ivan Baranov prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hot Monitoring Ivan Baranov. Siedziba firmy jak i adres do korespondencji: ul. Chmielowicka 72 45-758 Opole. NIP: 754-334-64-10, REGON: 520625588.
   2. Usługa - monitoring dostępności oraz czasu odpowiedzi wskazanej przez Użytkownika lokalizacji Usługi Sieciowej prowadzony przez Usługodawcę na warunkach niniejszego Regulaminu i zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy.
   3. Usługa Sieciowa - strona internetowa w sieci Internet dostępna po protokole http/https lub host w sieci Internet dostępny pod określoną nazwą hosta lub adresem IP.
   4. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę poprzez formularz rejestracyjny zamieszczonym na stronach Usługodawcy.
   5. Panel – strona internetowa dostępna pod adresem https://cp.hotmnt.pl/ dla Użytkownika umożliwiająca zarządzanie Usługą. Dostęp do Panelu jest chroniony przed dostępem osobami nieupoważnionymi za pomocą kombinacji adresu email oraz hasła Użytkownika.
   6. Rejestracja – dobrowolne ujawnienie Usługodawcy danych osobowych poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronach Usługodawcy skutkujące założenia konta w serwisie internetowych hotmnt.pl.
   7. Oferta – przygotowana indywidualnie lub wybrana ze zdefiniowanych ofert dostępnych na stronach Usługodawcy zawierająca ceny oraz parametry świadczonych Usług.
   8. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Usługi.
   9. Okres Abonamentowy – okres rozliczeniowy za korzystanie z Usługi.
  2. Wymagania technicznie niezbędne do prawidłowego korzystania z Panelu i stron Usługodawcy:
   1. Komputer lub urządzenie mobilne podłączone do sieci Internet.
   2. Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies taka jak: Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Firefox w wersji 15 lub wyższej, Chrome w wersji 15 lub wyższej bądź Opera w wersji 10.5 lub wyższej. Korzystanie z niższych wersji wymienionych wyżej przeglądarek internetowych, lub innych przeglądarek internetowych, może powodować problemy techniczne w obsłudze Usługi.
  3. Aktualnie obowiązująca wersja regulaminu jest dostępna pod adresem https://hotmnt.pl/terms.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach Usługodawcy.
 2. Sposób realizacji Usługi
  1. Usługa polega na gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych dotyczących stopnia dostępności i czasu odpowiedzi wskazanych przez Usługobiorcę lokalizacji Usług Sieciowych.
  2. Usługa w przypadku wykrycia wystąpienia lub zakończenia niedostępności monitorowanej Usługi Sieciowej lub w innych przypadkach określonych w ustawieniach danej Usługi Sieciowej, na wskazane przez Użytkownika adresy email i/lub numery telefoniczne, wysyła powiadomienia w postaci wiadomości email/SMS lub poprzez połączenie telefoniczne.
  3. W czasie realizacji Usługi nie są gromadzone dane podlegające Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, nie dochodzi zatem do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy dotyczącej Usługi korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronach Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem .
  2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie Rejestracji oraz ich aktualizacji za pośrednictwem Panelu lub poprzez kontakt z Usługodawcą.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do dotrzymywania terminów opłat za korzystanie z Usługi, o ile wybrana przez niego Oferta jest płatna.
  4. Użytkownik publikując dane uzyskane dzięki Usłudze, ma obowiązek zamieścić informacje o ich źródle pochodzenia.
  5. Użytkownik deklaruje, że wskazane przez niego adresu email oraz numery telefonów w celu wysła nia powiadomień (patrz: 2.2.) należą do niego lub do osób, które zostały poinformowane i wyraziły zgodę na możliwość otrzymania powiadomień w formie wiadomości Email, SMS, Skype, Facebook, VK, Telegram, lub poprzez połączenie telefoniczne.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz nienaruszający praw osób trzecich.
 4. Prawa i obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązuje się zachowania ciągłości oraz wysokiej jakości świadczonej przez niego Usługi.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych podczas których mogą wystąpić przerwy w świadczeniu Usługi. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanych przerwach technicznych, które mogą spowodować przerwy w świadczeniu Usługi przez co najmniej 10 minut za pośrednictwem głównego adresu email podanego w Panelu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały możliwe jak najkrócej oraz jeżeli to możliwe, zostały przeprowadzone poza godzinach szczytu, aby przerwy techniczne były w jak najmniejszym stopniu odczuwalne przez Użytkowników.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań i wydarzeń, których przyczyny nie leżą po stronie Usługodawcy, a w szczególności:
   1. Nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika.
   2. Braku ciągłości świadczenia usługi wynikającym z awarii po stronie dostawców hostingowych oraz innych kontrahentów Usługodawcy.
   3. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika.
   4. Siłą wyższą.
  4. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usługi Użytkownikowi z możliwością rozwiązania umowy w trybie natychmiastowych bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty opłaty Abonamentowej w przypadku naruszeniu warunków umowy przez Użytkownika, korzystania z Usługi przez Użytkownika niezgodnie z jej przeznaczeniem lub działań Użytkownika mogących narazić Usługodawcę lub innych na szkody.
  5. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości 1 opłaty Abonamentowej wniesionej przez Użytkownika.
 5. Warunki korzystania z Usługi
  1. Zawarcie umowy na wykonywanie Usługi przez Usługodawcę możliwe jest drogą elektroniczną za pośrednictwem Rejestracji na stronach Usługodawcy lub drogą tradycyjną w formie pisemnej.
  2. Użytkownik po Rejestracji i aktywacji konta poprzez kliknięcie specjalnego odnośnika wysłanego na podany przez niego adres email, otrzymuje dostęp do Panelu.
  3. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatnego wariantu Oferty podczas Rejestracji, konto Użytkownika pozostanie aktywne przez kolejnych 14 dni od chwili Rejestracji w ramach bezpłatnego okresu próbnego. Po tym czasie, Użytkownik może przedłużyć swój Okres Abonamentowy uiszczając opłatę na rzecz Usługodawcy.
  4. Umowa w przypadku bezpłatnego wariantu Oferty zawierana jest na czas nieokreślony.
  5. Użytkownik może rozwiązań umowę na czas nieokreślony w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez okresu wypowiedzenia poprzez kontakt z Usługodawcą.
  6. Użytkownik może rozwiązań umowę na czas określony przed upływem wskazanego w niej terminu bez okresu wypowiedzenia. Użytkownik w takim przypadku nie otrzyma zwrotu opłaty za niewykorzystany Okres od Usługodawcy.
  7. Usługodawca poinformuje Użytkownika kilka dni przed końcem saldo (30,10,5) dni.
  8. W przypadku braku opłaty Usługodawca wstrzyma wykonywanie Usługi. Jeśli saldo jest poniżej wartości minimalnej, 0 lub mniejsze od 0.
   Wykonywanie Usługi zostanie wznowione po dokonaniu opłaty.
  9. Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość zmiany aktualnej Oferty na inną.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji lub przez Panel w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych Użytkownika innym podmiotom bez wiedzy i upoważnienia Użytkownika.
  3. Usługodawca ma prawo na swoich stronach internetowych, ofertach i mediach społecznościowych publikować nazwę i znaki graficzne firmy reprezentowanej przez Użytkownika chyba, że Użytkownik postanowi inaczej i powiadomi go o swojej decyzji.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na użycie podanych przez Użytkownika w Panelu danych kontaktowych w celu wysyłania powiadomień, raportów okresowych i innych informacji za wyjątkiem wiadomości marketingowych przez Usługodawcę.
 7. Płatności
  1. Opłata za Usługę uzależniona jest od wyboru Oferty przez Użytkownika i ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu zamawiania Usługi lub w dniu przedłużania jej okresu ważności.
  2. Faktura VAT w wersji elektronicznej za zamówioną Usługę zostanie wystawiona w ciągu dwóch dni roboczych od zaksięgowania opłaty i zostanie przesłana na główny adres email Użytkownika lub będzie możliwa do pobrania przez Użytkownika za pośrednictwem Panelu.
  3. Płatności on-line dokonywane są za pośrednictwem serwisu tpay.com należący do firmy Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą mieszczącą się przy ul. Św. Marcin 73/6 w Poznaniu.
 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres email w przypadku zastrzeżeń co do wykonywanej przez Usługodawcę Usługi.
  2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz późniejszy kontakt z nim, jak i dokładny opis przyczyny reklamacji.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w ciągu 14 dni roboczy od daty jej otrzymania, a o jej wyniku Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną przez email lub formą pisemną.
 9. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie spory związane z zawarciem, realizacją i rozwiązaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.